Monitor Consoles

Alarmafhandeling volgen met de monitor console

De monitor-console wordt gebruikt om de afhandeling van alarmscenario's te volgen. Per alarmscenario is in de beheer-omgeving van Nerve Centre aan te geven  op welke console dit scenario te zien moet zijn. Als een organisatie bijvoorbeeld verschillende gebouwen heeft of meerdere meldkamers, dan kan het gewenst zijn dat de afhandeling van alarmen van een gebouw alleen op de console van dát gebouw zichtbaar zijn.

Gelijktijdig kan er ook een console in gebruik zijn door een veiligheidscoördinator die alarmafhandeling van alle gebouwen wil kunnen zien.

In de monitor console is direct na het starten van een scenario te zien wat de status is: wie worden er opgeroepen, wie zijn er bereikt, wie heeft aangegeven te kunnen komen, wie is er niet bereikt etc.

In een detailscherm per persoon is te zien op welke nummers die persoon gebeld is, hoe laat deze het gesprek aannam, of er positief/negatief bevestigd is etc.

Ook voor recente alarmeringen (bijv. van de afgelopen dag) is dit in te zien waardoor de evaluatie van alarmeringen veel eenvoudiger wordt en met concrete feiten kan worden onderbouwd.

Rapportage

De monitoringconsole biedt ook de mogelijkheid een aantal standaardrapporten over de uitgevoerde alarmen aan te maken. In grafische vorm is te zien hoe lang ná het starten van het alarm welk aantal personen bereikt is.

Naast de standaard beschikbare rapporten kunnen er ook rapportages op klantwens worden ontwikkeld.

MonitorConsole Brand.png

Meer informatie: